Nationaal kritisch platform windenergie

Burgerinitiatief stop molens op land

De feiten afwegend concludeert het NKPW dat windenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen zal kunnen leveren. Daar staat tegenover dat windturbines afbreuk doen aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, ernstige effecten heeft op de woon- en leefomgeving van omwonenden, en zeer veel gemeenschapsgeld kost. Lees hier verder.

Stop de bouw van windmolens op land, zo heet het burgerinitiatief dat in december 2017 door Kees Pieters is opgezet. Het is een voorstel aan de Tweede Kamer om de groei van de windenergie alleen op de Noordzee te richten en die op land te beëindigen. Volgens het voorstel is de overlast op land onaanvaardbaar groot, en zijn de molens op zee inmiddels goedkoper dan op land. Lees hier verder.

 

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!

Het NKPW steunt dit initiatief van harte. Buren van windmolens vluchten weg vanwege de slagschaduw en de geluidsbelasting die nergens zo hoog is als in Nederland. Tenminste, als ze de waardedaling van hun huis nog kunnen dragen. Zo niet, dan blijven ze gegijzeld in hun onverkoopbaar geworden woning, wij kennen daar de nodige voorbeelden van.

Ook voor de windmolens op zee heeft het Rijk de overheid nog steeds het nut voor de vervanging van fossiele brandstof niet onderzocht, laat staan bewezen. Maar zolang de politiek ervoor kiest om alle windstroom als nuttige netto bijdrage aan de energietransitie te beschouwen zonder de verliesposten te willen zien, moet zij in ieder geval de burgers maar beschermen door ervoor te zorgen dat zij geen windmolens meer als buurman krijgen.

Het burgerinitiatief is te vinden op de website: Stop de bouw van windmolens op land.